Wettelijk bericht

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van 4D vision. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 4D vision.

AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. 4D vision is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.l.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

HANDELSMERKEN

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

KOPPELING NAAR SITES DIE GEEN EIGENDOM ZIJN VAN 4D VISION

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. 4D vision is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

KOPPELING NAAR DEZE SITE

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre 4D vision hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder brondvermelding van www.4dvision.be, of in het geval van een web-pagina via een hyperlink naar www.4dvision.be, is niet toegestaan.

4D VISION RESPECTEERT UW PRIVACY

4D vision hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

Alleen al door het feit dat de bezoeker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze 4D vision om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder ‘intern bedrijfsbeheer’ klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.

Wees er U bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.

RECHSTKEUZE EN BEVOEGDHEID

Ieder geschil met betrekking tot de site van 4D vision valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van 4D vision gevestigd is, bevoegd.